Nieuwe burgemeester, nieuwe bomenkap?

 

Al jarenlang strijdt de Vereniging Stop Awacs Overlast zij aan zij met de gemeente Onderbanken in het terugdringen van de awacs overlast.

Tot 2005 lukte dat goed, maar toen trad dhr Meijers af als burgemeester. Door de provincie werd de heer Zuidgeest van PvdA huize benoemd als plaatsvervangend burgemeester en blijkbaar kreeg deze de opdracht mee om de bomenkap te realiseren. De gevolgen zijn wereldwijd bekend, schande.

Weer is in Onderbanken een burgemeesterswisseling aan de orde. De huidige burgemeester mevrouw Clermonts gaat vertrekken en zal door een tijdelijke burgemeester worden vervangen. In dit geval de door de provincie aangewezen mevrouw O.Wolfs van de PvdA.

De vraag hierbij is of dit weer een veeg teken is ter voorbereiding van een nieuwe bomenkap? Tenslotte zal het college en de raad, met dan als voorzitter mevrouw Wolfs, ter zijner tijd het stuk behandelen over de handhaving van het verbod van hernieuwde bomenkap. Jammer dat de gebruikelijke procedure voor een voordracht uit de raad niet is gevolgd, maar laten we mevrouw Wolfs warm verwelkomen en meegeven dat kappen niet aan de orde kan zijn! Ook niet bij een plaatsvervangende burgemeester,tenslotte is voorkomen beter dan genezen. Ook een burgemeester van Onderbanken stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, dus gaan wij er ook van uit dat de PvdA geleerd heeft uit de gebeurtenissen rond de kap, waarbij deze partij geen glorieuze rol speelde.

Boeing van Obama

De staats Boeing van president Obama gaat volgend jaar naar het museum. De zeer luxe vliegkist is 30 jaar oud en dan moet je hem afdanken en vernieuwen.

Dat klopt meneer de president. En daarom mag  de awacsbasis voor ons ook ingeruild worden voor een open lucht museum.
Na 34 jaar herrie is het mooi geweest, toch meneer de president? Ook in onze regio.

And have a nice day

A.Triest

Is de Awacs-basis toch een oefenbasis?

Tijdens de kerstvakantie is er nauwelijks een vliegtuig vanaf de Awacs-basis over Zuid-Limburg gevlogen. Het was heerlijk rustig.
Was er nu geen dreiging? Was onze veiligheid nu niet belangrijk?
Of wordt hier nog maar eens duidelijk dat deze basis gewoon een oefenbasis is en de meeste werknemers van een vakantie genoten?

Nieuwjaarswens

Beste leden

Ook in 2014 hebben wij als vereniging dankzij jullie als actieve leden ons werk kunnen verrichten in de strijd tegen de Awacsoverlast en voor een betere gezondheid, milieu en leefomgeving.
Weet u nog die rust in de zomer toen de basis gesloten was vanwege werkzaamheden aan de baan? Je zou het bijna vergeten hoe normaal het is om ongestoord te kunnen genieten van je TV tuin, (telefoon)gesprek of terrasje! Lees verder

Treffende rechtszaak over de Awacsoverlast

Op 25 november 2014 gaat er een volle bus vol moedige mensen naar de rechtbank in Roermond, voor een rechtszitting over de Awacsoverlast die in Den Haag daar door de rechtbank verboden werd.

Stop Awacs, stop de overlast, stop de schade aan onze gezondheid zo luidt de eis, die duidelijk verwoord wordt door professor Tak en voorzitter Fijnaut en met kracht bijgezet door 1 minuut Awacs geluid van 110 DB, geluid dat wij al meer dan 30 jaar elk jaar meer dan duizend maal en langer dan 1 minuut moeten ondergaan. Lees verder

Rechtszaak

 

Beste mensen

Na onze brief van 8 juli 2014 waarin wij u geïnformeerd hebben over onze nog te voeren rechtszitting over een passende regeling over de meer dan 30 jaar durende overlast en schade als gevolg van de Awacs vluchten, werd het stil. Naar aanleiding van de vele telefoontjes van onze appelanten moeten wij deze helaas teleurstellen wij hebben tot op heden nog geen enkele reactie van de rechtbank mogen ontvangen hierover. Wij gaan er van uit dat alle 182 appelanten individueel een uitnodiging hiervoor zullen ontvangen.

J.Fijnaut

Voorzitter

Nieuw RIVM rapport

Er is weer een nieuw RIVM-rapport ‘Gezondheidsonderzoek Vliegbasis Geilenkirchen’ uit (het laatste dateerde van 2008). Klik hier voor het volledige rapport:  RIVM-rapport 630028011 2014

Een stukje uit de publiekssamenvatting:
“Het RIVM heeft onderzocht wat voor invloed het geluid van militair vliegverkeer (onder andere AWACS) heeft op de gezondheid van inwoners in de Nederlandse regio rond de vliegbasis. Daaruit blijkt dat tussen 2002 en 2012 de omvang van de hinder met ongeveer de helft en de omvang van de gezondheidseffecten met bijna twee derde zijn afgenomen. Deze daling gaat gelijk op met het afgenomen aantal vliegbewegingen, en daarmee naar alle waarschijnlijkheid, met de blootstelling aan geluid van militair vliegverkeer. Maar nog steeds heeft een deel
van de bewoners last van ernstige geluidhinder. Daarnaast heeft een aantal inwoners last van een hoge bloeddruk of ondervindt hart- en vaataandoeningen (hartinfarct, beroerte) door het geluid van militaire vliegtuigen.
Met dit onderzoek is niet aan te tonen of de verhoogde kans op sterfte door een beroerte een gevolg is van het militair vliegtuiggeluid. Het kan ook niet worden uitgesloten, aangezien er een aanwijzing is voor een verhoogde kans op sterfte door een beroerte in het gebied waar de blootstelling aan militair vliegtuiggeluid het hoogst is. Er zijn meerdere factoren die een beroerte kunnen veroorzaken, zoals iemands leefstijl. Gegevens over deze factoren bij de bevolking zijn niet bekend. Er zijn geen signalen gevonden voor een verhoogd risico op sterfte door alle hart- en vaataandoeningen samen.”

Dat betekent dus ook omgekeerd dat wanneer het aantal vliegbewegingen weer toeneemt, ook de gezondheidsklachten weer zullen toenemen!