Maandelijks archief: december 2010

Kerstwens

Beste mensen,

Nog even en 2010 zit er weer op. Voor de tweede keer veroordeelde de Raad van State onze regering omdat de NIMBY-procedure onterecht was ingezet maar ook dat de wettelijke normen omtrent de maximale toelaatbare gevelbelasting verre wordt overschreden. Tot deze conclusie kwam de Raad van State ook al in 2007.Eindelijk is onze regering er op gewezen dat hier sprake is van onrechtmatig handelen.

Met deze uitspraak konden de overheden aan de slag. De Awacs probeerden samen met VROM met andere vliegroutes een vermindering van de overlast te bereiken maar dit lukte niet voor de gemeenten Onderbanken en Brunssum.

In de Tweede Kamer werd de motie Jansen(SP) en Nepperus (VVD) ingediend die door een meerderheid werd ondersteund. Deze motie hield in dat indien de Awacs op 1 januari 2012 niet de geluidsoverlast met 35% was verminderd onze regering het luchtruim boven Nederland voor Awacsvliegtuigen kan sluiten.

De gemeenten Onderbanken,Brunssum en de Provincie hebben naar aanleiding hiervan toegezegd onze regering voortdurend te informeren over de voortgang hiervan.

Eindelijk na 30 jaar komt men in beweging om iets aan de onrechtvaardige situatie iets te ondernemen. Iets wat u als leden en wij als bestuur samen met de gemeente Onderbanken hebben bereikt. Gesteld kan worden dat na deze overwinningen onze bestuurders de moeite doen om de situatie te verbeteren.

Wel komt bij mij de gedachten op hoe het nu zit met de mensen van Groen Front en andere burgers die tijdens de ontruiming op 9 januari 2006 opgepakt zijn. Zij hebben zonder enige vorm van geweld, weliswaar de aanwijzingen van de rechterlijke macht niet opgevolgd, maar de regering heeft de adviezen van de burgers niet willen horen.

In mei van dit jaar bestond onze vereniging 10 jaar. Reden voor een bescheiden feestje voor het bestuur natuurlijk wel op eigen kosten maar wel een mooi verjaardagscadeau.

Wij zijn er nog niet. Dagelijks komen de Awacsvliegtuigen nog over onze regio met dezelfde oude luidruchtige en gezondheidschadelijke motoren.

Wij zijn bezig te onderzoeken om een civiele procedure op te starten en hebben daar een advocaat voor ingeschakeld. Deze is nu aan de hand van de stukken aan het onderzoeken welke procedure wij kunnen volgen. Wordt vervolgd.

Ook werd de Commissie Awacs Limburg na 4 jaar weer opgestart. In de eerste bijeenkomst verklaarde de vertegenwoordiger van defensie dat deze commissie er is als adviescommissie. Hiermee werd de toon gezet. Het is nog te vroeg om hier al iets over te zeggen maar wij zullen komend jaar zeer alert zijn.

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen wij vaststellen dat het een bijzonder goed jaar geweest is voor onze vereniging en onze leden maar dat we er nog niet zijn is duidelijk. De inzet van de u als burger, gemeente Onderbanken en onze vereniging hebben geleid tot datgene wat menige burger zich niet had voor kunnen stellen.

Het bestuur heeft de kerstbomen al opgezet en zal in deze periode met genoegen terugkijken op de behaalde resultaten.

Rest mij nog u allen mede namens het gehele bestuur hele fijne en gezellige kerstdagen toe te wensen, een heel goede gezondheid en een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar

Jac Fijnaut

Voorzitter Vereniging Stop Awacs

PERSBERICHT PublieksWerk / Geluidsnet

Alle partijen gelijk geïnformeerd via rapportpagina

Geluidsnet Awacs nog eens drie jaar in de lucht

Leiden, 22 december 2010 – Het Geluidsnet Awacs wordt de komende drie jaar uitgebreid met de gemeente Schinnen en voortgezet in de gemeenten Brunssum en Onderbanken, waar het al sinds 2007 in de lucht is. De geluidsmeetgegevens worden voortaan uitgebreider gerapporteerd aan de gemeenten.

De gemeenten hebben dit besloten in samenwerking met de Provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, die de voortzetting mede hebben mogelijk gemaakt. De geluidsgegevens worden ook afgenomen door de provincie, het ministerie, de Navo en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-laboratorium (NLR).

De Zuid-Limburgse gemeenten liggen onder de vliegroutes van het Duitse Navo-vliegveld Geilenkirchen. De AWACS-verkenningstoestellen ondersteunen de onderschepping van vreemde toestellen in het Nederlandse luchtruim, maar zorgen ook voor hoge geluidsniveaus.

GGD en Gezondheid De geluidsdruk in de gemeenten is zeer hoog: in oktober verscheen hierover een rapport1 van GGD Zuid-Limburg, waaraan de metingen van het Geluidsnet Awacs ten grondslag liggen. Hieruit blijkt dat de geluidshinder in de gemeenten gevolgen voor de gezondheid kan hebben, zoals hartinfarcten en verhoogde bloeddruk.

1 http://www.ggdzl.nl/pool/1/documents/GGD-rapport%20risicobeoordeling%20AWACS.pdf