Maandelijks archief: november 2011

HIER GEBEURT NIETS ONWETTIGS !!!!

Op maandag 21 november diende voor de rechtbank in Maastricht het kort geding dat Brunssummer Nico Trommelen aangespannen had tegen de Staat der Nederlanden. Inzet was een vliegverbod voor Awacstoestellen. Mr. Waelen, de advocaat van Nico Trommelen, verwees herhaaldelijk naar uitspraken van de Raad van State waarin de huidige overlast buitensporig wordt genoemd. Hij stelde dat er geen beschermende maatregelen genomen zijn die hout snijden, dat de Raad van State buitenspel gezet wordt en dat er dus spraken is van verwijtbaar gedrag. Rest een slachtoffer niets anders dan een kort geding.

De landsadvocaat goochelde daarop met kaarten en cijfers waaruit volgens hem duidelijk bleek dat er boven de woning van de eiser niet onwettigs gebeurt. Het gemiddelde geluidsniveau van 57 dB is niet buitengewoon hoog, als daggemiddelde.

Nico Trommelen antwoordde daarop met een citaat van de voorzitter van Stop Awacs, Jac Fijnaut,: “dat is net alsof ik u een klap voor uw kop geef en dan zeg dat die dreun best meevalt als je hem over de hele dag verdeelt”.

Ook liet hij, via een speciaal opgestelde geluidsinstallatie, in de zaal horen hoe een overvliegend Awacstoestel normaliter klinkt.  In de zaal stopten de aanwezigen hierbij hun oren dicht, inclusief de vertegenwoordigers van het ministerie. Nico liet de rechter daarna met een meter in zijn hand zien dat hij zich bewust beperkt had tot een piek van 84 db, terwijl hij boven zijn huis pieken  tot 114db  uitgestort krijgt !! En elke 3 dB erbij betekent een toename van het geluid met 100 % !!

Een bus vol medeslachtoffers, uit Brunssum Onderbanken en Schinnen, was meegereisd en zij allen konden hun oren nauwelijks geloven toen de landsadvocaat stond te beweren dat er niets buitengewoons gebeurt in het luchtruim boven Onderbanken en dat er dus geen enkele aanleiding was voor een geding.

Hoe diep kun je als jurist/ landsadvocaat zakken om je hiervoor te lenen?

Gezien het enorme belang van de uitspraak op 5 december a.s. en de vraag of deze rechter het aandurft om landelijk nieuws te worden op die dag, vragen wij alle slachtoffers met klem om nu al de bon in te vullen voor een invliegverbod via de Haagse politiek.

Overleg bij I&M (Den Haag) op 11-11-2011

Op 11-11-2011 trok een, 4 man sterke delegatie van bestuursleden van Stop Awacs,  bijgestaan door Prof.mr Tak, naar Den Haag om toelichting te geven op haar bezwaren m.b.t. boetes voor overschrijding van termijnen en het verzoek tot het instellen van “passende regeling”.  Dit laatste houdt de eis van de vereniging in, dat alle bezwaarmakers tegen de illegale kap en die de vereniging gemachtigd hebben, een financiële vergoeding krijgen. De passende regeling geldt voor een groot deel van de bevolking,  en is een vergoeding voor de geleden overlast en schade.

Op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toonde mr. Tak in zijn betoog aan, dat de hoogste rechtsinstantie maatgevend is. Dus niet de Raad van State maar het Europees Hof.

Dit Hof is duidelijk in het moment waarop die boete ingaat, hoe lang die duurt en hoe hoog de boete is als de overheid haar eigen termijnen aan haar laars lapt.

Daarna stond de passende regeling op de agenda.

Jac Fijnaut deed namens de vereniging verslag van de ellende die de bevolking dagelijks over haar hoofd uitgestort krijgt vanaf de reactivering in de jaren ’80 en dat de situatie sinds dat jaar alleen voortdurend verslechterd is. Ook vanuit het Ministerie was er  lof voor de duidelijkheid van zijn opsomming, er waren dan ook geen vragen meer.

Mr. Tak wees erop dat de vraag om een passende regeling tevens een aanbod van de vereniging was om hierover, in alle redelijkheid,  in onderling overleg te reden. De vereniging Stop Awacs noemde hij daarbij een unieke mogelijkheid voor de overheid om met een representatieve vertegenwoordiging van de slachtoffers in overleg te kunnen treden.

Over drie weken ontvangt de vereniging een verslag van de bijeenkomst waarna zij één week tijd krijgt om inhoudelijk te reageren. Afgesproken werd tenslotte dat het Ministerie nog vóór de feestdagen een uitspraak zal doen over beide zaken.

Ton Laeven

Kort geding 21 november 2011

De heer Nico Trommelen stapt op 21 november ’11 om 09.30 uur naar de rechter in Maastricht om in een kort geding het stopzetten van de Awacsvluchten te eisen. Het is de eerste keer dat een burger het middel van een kort geding aangrijpt om jarenlange extreme overlast te beëindigen. De heer Trommelen wordt bijgestaan door zijn advocaat mr. Waelen en met het oog op het belang van deze procedure vragen wij inwoners van de Oostelijke-Mijnstreek om op de publieke tribune aanwezig te zijn en zo hun solidariteit te tonen.

De vereniging Stop Awacs stelt een bus beschikbaar: vertrekpunt op 21 november a.s. is de Markt in Schinveld om 08.15 uur. Aanmelden kan via stopawacs@live.nl, wacht niet te lang want vol is vol.

Defensie wil af van te hoge bomen AWACS-basis

TWEEDE KAMER

DEN HAAG (ANP) – Het Rijk wil in de Schinveldse bossen te hoge bomen kortwieken omdat ze een risico vormen voor AWACS-radarvliegtuigen die van en naar de NAVO-basis in het Duitse Geilenkirchen vliegen. Het kabinet wil daarover op korte termijn afspraken maken met de gemeente Onderbanken.

Dat hebben minister Hans Hillen van Defensie en staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. In 2006 werd op verzoek van de NAVO, maar tegen de zin van Onderbanken, 6 hectare bomen afgezaagd om het vliegverkeer veiliger te maken. In dat gebied zijn achtergebleven boomstronken ver uitgelopen, maar ook net daarbuiten staan volgens de bewindslieden bomen die uitsteken boven het zogeheten obstakelvrije vlak van de vliegbasis.

Vanwege de vliegveiligheid moet er volgens hen een structurele oplossing komen voor het noodzakelijke onderhoud van dit deel van bos, dat van Defensie is. Als er geen onderhoud wordt gepleegd, kan dat leiden tot extra geluidsoverlast omdat dan extra vliegbewegingen moeten worden gemaakt.

Passende regeling

Een hele regio wordt al dertig jaar lang geterroriseerd door geluidsoverlast van verouderde Awacstoestellen van de NAVO.  De Raad van State stelt  gedupeerden in het gelijk en veroordeelt VROM  tot het betalen van vergoedingen aan de gemeente Onderbank en de vereniging Stop Awacs.

Echter de groep gedupeerden is veel groter, heel Zuid-Oostelijk Limburg ondervindt schade.

Net als destijds rond Maastricht-Aachen-Airport moet er een passende regeling komen voor mensen die dagelijks en dat al decennia lang, met aantoonbaar hoge piekbelastingen  geconfronteerd worden. Alleen een passende regeling voor alle gedupeerde burgers is een acceptabele vorm voor het uitbetalen van gelden aan slachtoffers.

Isolatie van woningen blijkt onvoldoende en de overlast wordt alleen gedempt binnenshuis. Dat betekent dat men binnen moet blijven en dat ramen en deuren gesloten moeten zijn, ook bij goed weer.

Voor deze passende regeling voor alle gedupeerden in de regio zullen wij strijden zo lang de basis nog niet definitief gesloten is.

Kort geding

Stop Awacs heeft via de bestuursrechter ( Raad van State) een klinkende overwinning behaald op de Nederlandse overheid: de bomenkap in 2006 was illegaal en VROM moet schadevergoedingen betalen aan de gemeente Onderbanken en de vereniging Stop Awacs.

Nu gaat Nico Trommelen de burgerrechter inschakelen om via een kort geding af te dwingen dat de Awacsvluchten op grond van hun buitensporige herrie moeten stoppen met vliegen. De extreem hoge pieken schaden de gezondheid en de Nederlandse overheid heeft de plicht de gezondheid van haar inwoners te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Na een veroordeling zullen overtredingen aanleiding zijn tot het eisen van een dwangsom.

De eerste keer dat een burger een kort geding aanspant tegen de staat als het gaat om bescherming van zijn gezondheid tegen overlast. Maar hetzelfde geldt voor alle slachtoffers in deze regio.  Volg de berichtgeving en kom, indien mogelijk, naar de zitting waarin Nico het opneemt tegen de herrieveroorzaakende  verouderde toestellen van de NAVO. Wanneer de zaak voor de rechter komt is op dit moment nog niet bekend maar wij zullen U tijdig op de hoogte brengen.