Maandelijks archief: september 2014

Rechtszaak

 

Beste mensen

Na onze brief van 8 juli 2014 waarin wij u geïnformeerd hebben over onze nog te voeren rechtszitting over een passende regeling over de meer dan 30 jaar durende overlast en schade als gevolg van de Awacs vluchten, werd het stil. Naar aanleiding van de vele telefoontjes van onze appelanten moeten wij deze helaas teleurstellen wij hebben tot op heden nog geen enkele reactie van de rechtbank mogen ontvangen hierover. Wij gaan er van uit dat alle 182 appelanten individueel een uitnodiging hiervoor zullen ontvangen.

J.Fijnaut

Voorzitter

Nieuw RIVM rapport

Er is weer een nieuw RIVM-rapport ‘Gezondheidsonderzoek Vliegbasis Geilenkirchen’ uit (het laatste dateerde van 2008). Klik hier voor het volledige rapport:  RIVM-rapport 630028011 2014

Een stukje uit de publiekssamenvatting:
“Het RIVM heeft onderzocht wat voor invloed het geluid van militair vliegverkeer (onder andere AWACS) heeft op de gezondheid van inwoners in de Nederlandse regio rond de vliegbasis. Daaruit blijkt dat tussen 2002 en 2012 de omvang van de hinder met ongeveer de helft en de omvang van de gezondheidseffecten met bijna twee derde zijn afgenomen. Deze daling gaat gelijk op met het afgenomen aantal vliegbewegingen, en daarmee naar alle waarschijnlijkheid, met de blootstelling aan geluid van militair vliegverkeer. Maar nog steeds heeft een deel
van de bewoners last van ernstige geluidhinder. Daarnaast heeft een aantal inwoners last van een hoge bloeddruk of ondervindt hart- en vaataandoeningen (hartinfarct, beroerte) door het geluid van militaire vliegtuigen.
Met dit onderzoek is niet aan te tonen of de verhoogde kans op sterfte door een beroerte een gevolg is van het militair vliegtuiggeluid. Het kan ook niet worden uitgesloten, aangezien er een aanwijzing is voor een verhoogde kans op sterfte door een beroerte in het gebied waar de blootstelling aan militair vliegtuiggeluid het hoogst is. Er zijn meerdere factoren die een beroerte kunnen veroorzaken, zoals iemands leefstijl. Gegevens over deze factoren bij de bevolking zijn niet bekend. Er zijn geen signalen gevonden voor een verhoogd risico op sterfte door alle hart- en vaataandoeningen samen.”

Dat betekent dus ook omgekeerd dat wanneer het aantal vliegbewegingen weer toeneemt, ook de gezondheidsklachten weer zullen toenemen!