Maandelijks archief: februari 2017

Weer meer klachten Awacs

Over 2016 zijn weer meer klachten ingediend over vluchten van en naar de Awacs-vliegbasis bij Schinveld. volgens de Cijfers van het Klachtenbureau Luchtverkeer laten een stijging zien van 5 procent.

In 2016 werden 14.147 klachten ingediend. Een jaar eerder waren dat er nog 13.439. Opvallend is de forse stijging van het aantal klagers. In 2016 grepen 335 de telefoon om de klachtenlijn te bellen, tegenover 242 het jaar daarvoor.

De meeste klachten kwamen ook in 2016 uit Onderbanken met name Schinveld . De Awacs-basis kan de stijging niet verklaren. Er waren vorig jaar minder vluchten en er is minder over de woonkernen gevlogen. Bovendien waren er minder vluchten buiten de gebruikelijke uren, zegt woordvoerder André Bongers. Wel waren er wat meer doorstarts van vliegtuigen die terugkeerden van missies.

Het is makkelijk te verklaren , de vliegtuigen vliegen lager over de woonkern.
De Basis verteld alleen maar leugens omtrent de Missies, vaak stijgen de vliegtuigen op en beginnen hun oefenrondjes zonder op missie te zijn geweest.

De aap uit de mouw

In de radio-uitzending van 3 december 2016 in het Radio 1 journaal van 09.00 uur komt de heer Peter Wijminga, defensie expert bij het Haags centrum voor strategische studies aan het woord over het onderwerp “Een Europese legermacht. Hij wijst hier op de soevereiniteit van de landen en de industrieel belangen en haalt daarbij als voorbeeld de AWACS basis in Geilenkirchen aan. Ook hij stelt dat de oude vliegtuigen enorm veel lawaai maken en de motoren vervangen zouden moeten worden en dit nog altijd niet gebeurd is. Hij wijst daarbij op de onenigheid tussen de landen Amerika, Engeland en Frankrijk die het maar niet eens worden over wie deze motoren zou moeten leveren. Zo worden de burgers al jarenlang op een onverantwoorde wijze belast met de enorme geluidsoverlast en zijn de dupe ten gevolge van het onvolwassen gesteggel tussen genoemde landen. Onze regering die hier zeker van op de hoogte moet zijn kijkt toe en de burgers strijden al 38 jaren om de belofte dat de overlast zal verminderen wordt waargemaakt.

Stop AWACS dwingt defensie tot natuurherstel Schinveld

SCHINVELD – dinsdag 7 februari, defensie en de gemeente Onderbanken zijn een aantal herstelmaatregelen overeengekomen voor het bos in Schinveld. Vereniging stop AWACS dringt al 11 jaar aan op herplant en natuurherstel. “Vereniging stop AWACS ziet de voorgestelde maatregelen als eindelijk de eerste voorzichtige stapjes richting natuurherstel.” Aldus voorzitter Nico Trommelen.

In 2006 werd 6 hectaren bos onder hevig protest gekapt voor de NAVO basis Geilencirchen. Buurtbewoners, verenigd in stop AWACS, zijn sinds dien keer op keer in het gelijk gesteld in procedures die zij voeren. Nadat de Raad van Staten vast stelde dat de kap illegaal was, dringen zij aan op herplant en herstel van het gekapte bos. Handhavingsverzoeken van stop AWACS een aanschrijvingsprocedures van gemeente Onderbanken hebben Defensie nu gedwongen eindelijk maatregelen te treffen. Defensie en de gemeente Onderbanken zijn een aantal herstelmaatregelen overeengekomen. De Vereniging Stop Awacs ziet dit als eindelijk de eerste voorzichtige stapjes richting herstel, een eerste overwinning in de lang slepende procedure.

Defensie creëert vleermuis verblijven en verblijfplaatsen voor salamanders en vlinders. Dit laatste door door een poel vrij te maken en er hout wallen langs te creëren. Verder wordt ingezet op het behoud van spontaan gestorven bomen. Alleen langs wegen en paden worden dode bomen die een gevaar op kunnen leveren weg gehaald. Maatregelen die gericht zijn op instandhouding en herstel en die de NAVO basis geen operationeel voordeel opleveren. Voorzitter Trommelen benadrukt het belang van verder verzet als gezond bos wordt opgeofferd ten behoeve van nog lager vliegen en meer herrie, maar ziet de nu overeengekomen ingrepen ten voordele van vlinders, salamanders en vleermuizen als een bevestiging van de inzet van de vereniging tegen de gevolgen van de kap destijds enerzijds en het blijvend verzet tegen mogelijke hernieuwde kap anderzijds. “Defensie die zich inzet voor de dieren en natuur is ons liever dan oorlog voeren.” aldus Nico Trommelen “Wie weet komt er toch gezond verstand in Den Haag.”

Natuurlijk is het wantrouwen groot, we gaan er echt niet zondermeer vanuit dat defensie zich beperkt tot dode bomen langs paden. Buurtbewoners, gemeente en stop AWACS zullen er tijdens de uitvoering boven op zitten om te controleren dat defensie zich aan de afspraken houdt. We begrijpen natuurlijk heel goed dat voor defensie misschien niet meer is dan een charme offensief, maar de maatregelen zijn op zichzelf goed en nodig. De juridische strijd tegen de geluids- en natuuroverlast en voor compensatie van de schade gaat gewoon door, daar doet deze kleine ingreep niet aan af.

Namens de vereniging
Nico Trommelen