Auteursarchief: admin

Raad van State

Vol strijdlust ging het bestuur van de vereniging stop Awacs 17 juli voor de zoveelste keer naar de Raad van State te Den Haag. Inzet was een regeling voor gedupeerden van de Awacs overlast zoals we die ook gezien hebben bij vliegveld Beek bijvoorbeeld.
De minister wees ons redelijk verzoek naar de prullenmand en ook de Raad van State leek zich met een formaliteit er vanaf te willen maken, maar voorzitter Jac Fijnout en onze adviseur professor Tak lieten zich niet van de wijs brengen.
Stop de overlast, sluit de basis, compenseer de bevolking voor geleden gezondheidsschade en vervangend werk, dat zijn onze eisen aan bestuurlijk Nederland na 30 jaar overlast, schade aan natuur en gezondheid en valse beloften.
Om die eisen kracht bij te zetten is het goed als u als lid maandag 9 september vrij houdt in uw agenda.
De minister komt op werkbezoek, een goed moment om ons te laten horen toch?
Bestuur stop Awacs

De cockpit is vernieuwd en minder klachten

– deze tekst is op persoonlijke titel geschreven door bestuurslid Nico Trommelen –
‘Door het vernieuwen van de cockpit kunnen de AWACS vliegtuigen minder herrie produceren om tussen de kernen van Brunssum en Schinveld heen te vliegen’, aldus de woordvoerder van de Awacs Basis.
Nu weten wij allang dat de NAVO een vereniging is van leugen, list en bedrog. Ook wordt er met getallen gegoocheld. ‘De klachten zijn afgenomen’ . Na 30 jaar toch nog 15.000 klachten is in onze ogen een behoorlijk aantal.
In Kerkrade werd deze week in een kroeg de geluidsinstallatie in beslag genomen en een proces verbaal opgemaakt ,omdat de eigenaar al twee keer was gewaarschuwd voor geluidsoverlast.
Hoe verknipt is onze samenleving en hoe laf is onze regering? Meer dan 100.000 keer geluidsoverlast in al die jaren en de schrothoop van de basis vliegt nog steeds!
Geen (milieu)politiedie die hier tegen durft op te treden, wel de kleine man aanpakken.
Volgens de NAVO is het voor onze veiligheid. Welke veiligheid ?
41.000 mensen voelen zich iedere dag bedreigt door de AWACS.
Die paar missies die vanuit de basis opstarten is te verwaarlozen. Het is gewoon een oefenbasis boven een van de dichtsbevolkte gebieden van Nederland. Ze vliegen nooit op zaterdag ,zondag en feestdagen. Rond kerst zijn ze twee weken dicht. Is er dan geen vijand!?  Dit bewijst toch al dat het een oefenbasis is.
Hoeveel mensen moeten er nog sterven aan kanker ? Hoeveel mensen moeten nog hoge bloeddruk krijgen? Hoeveel mensen moeten nog hart- en vaatziekten krijgen? De levensverwachting is in Parkstad 7 jaar lager dan het gemiddelde van Nederland. Ik weet het, het is niet te bewijzen dat het aan de AWACS ligt.Dat komt omdat rapporten worden vernietigd en er geen algeheel gezondheidsonderzoek komt.
Waarom? Ze zijn namelijk bang voor de vernietigende uitslag!!
De Nederlandse regering heeft altijd de mond vol over mensenrechten, maar ondertussen laten ze hun eigen bevolking in een heel gebied terroriseren door geluid- en stankoverlast.
Jammer maar het is zo, we leven in een fluwelen dictatuur.

STOP AWACS boekt succes

Door voortdurend de Haagse politiek te confronteren met de Awacsproblematiek heeft Stop Awacs, via een motie van de Kamerleden Neperus en Jansen, bereikt, dat het aantal vluchten vanaf Geilenkirchen, in 2012, met ruim een derde verminderd is.

Militairen die teruggefloten worden door burgers, dat doet de Navo pijn, beperkt hen en doet vragen opkomen over de toekomstperspectieven van de huidige basis.

Nu weten we niet of dit een moment opname was of toeval , we zullen dit natuurlijk van jaar tot jaar in de gaten houden. De Navo en de Awacs Basis is namelijk een zeer onbetrouwbare partner.

Er zijn wel 35 % minder vluchten maar de overlast blijft een gegeven, wij zijn dan ook van mening dat het 35% minder vluchten moeten zijn, maar ook 35% minder geluid.
met andere woorden van 106 DbA naar 69 DbA

Stop Awacs gaat nog steeds voor een volledige sluiting, via het voeren van overleg, processen, lobbyen en grote actiebereidheid. 35% minder vluchten zien wij dan ook als een belangrijke, eerste stap, naar definitieve beëindiging van meer dan 30 jaar overlast voor de burgerbevolking in deze regio

De laffe houding van de overheid

– deze tekst is op persoonlijke titel geschreven door bestuurslid Nico Trommelen –
Het is weer zover, het gedraai van de PVDA, maar dat zijn we van deze partij ondertussen wel gewend!
De laffe houding van staatssecretaris  Wilma Mansveld is walgelijk. Ze vind dat alles doorgeschoven moet worden naar het ministerie van defensie. Tevens is ze trots dat de 35 % geluid reductie is behaald .
U bent trots?
Wilt u hier mee zeggen dat de NAVO nog met 2/3, oftewel ruim 2300 vluchten,  mag doorgaan met het terroriseren van de oostelijke mijnstreek?
Hoe laf kun je zijn als overheid? Die zelfde overheid wil mondiaal voorop lopen  op het gebied van bestrijden van milieuvervuilingen. Geluidsmetingen van ver boven de 100 DbA vind de overheid normaal. De overheid die de burger moet beschermen laat die zelfde burger  in de oostelijke mijnstreek in de kou staan
En ze laten het grootste milieudelict van Nederland al meer dan 31 jaar toe.
Al 31 jaar worden we ziek gemaakt door geluidsterrorisme van de NAVO .

De AWACS Basis gaat meer dan 80 miljoen investeren

– deze tekst is op persoonlijke titel geschreven door bestuurslid Nico Trommelen –

Onze nieuwe kolonel René Moerland begint meteen de aanval in te zetten naar een groepje burgers die niet zijn te overtuigen hoe belangrijk deze basis wel niet is.
Bedoeld hij hier mee de 41.000 burgers die dagelijks last ondervinden van het asociale gedrag van de AWACS basis? 41.000 burgers die iedere dag geterroriseerd worden door geluidsoverlast, gevaarlijke uitstoot en nog meer van die ziekmakende stoffen? Dit is niet uit de duim gezogen. Nee René Moerland ,dit staat namelijk in het rapport van het RIVM.

U kunt blij zijn met een laffe Nederlandse regering die dit allemaal toelaat en bang is voor de NAVO. Ze kruipen in de reet  van de Amerikanen.Diezelfde Nederlandse regering laat iedere dag toe dat hun eigen burgers geterroriseerd worden en dat iedere dag een van de zwaarste milieu delicten in Zuid-Limburg plaats vinden. Dit vind u normaal. Hoe gestoord kan je zijn als je dit normaal vindt !?

U vind dat de radarvliegtuigen goed werk verrichten. Jammer dat de NAVO ondanks de radarvliegtuigen toch nog jaarlijks vele duizenden burgerslachtoffers maakt. Dus zo goed en veilig is u schroothoop niet. Deze vliegtuigen mogen nergens ter wereld meer vliegen en u vind ze geweldig.

Ja René Moerland, al meer dan 30 jaar worden wij geterroriseerd door de AWACS vloot waar u zo trots op bent.

Ja, René u bent mij er eentje!!

Metingen van Geluidsnet ‘wel bruikbaar’

De metingen van Geluidsnet zijn voldoende bruikbaar voor het vaststellen van de geluidsreductie in de omgeving van de Awacs-basis in Geilenkirchen. Dat is de conclusie van een onderzoek, uitgevoerd door staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu.
De metingen zijn van belang, omdat de Tweede Kamer afgelopen maart heeft ingestemd met een invliegverbod, indien de door Defensie toegezegde geluidsvermindering van 35 procent niet wordt gehaald. Volgens Defensie zijn de metingen van Geluidsnet niet foutloos. Het kabinet heeft daarop de kwaliteit van het meetsysteem laten onderzoeken.

Frankrijk weigert betaling

Frankrijk weigert mee te betalen aan de sanering van de landingsbaan van de Awacs-basis. Het gaat om een bedrag van 8 miljoen euro dat de NAVO daardoor misloopt.

Volgens de NAVO heeft dat geen negatieve gevolgen voor de basis. Aanvankelijk zou de sanering van de start- en landingsbaan afgelopen zomer plaatsvinden, maar dat werd opgeschoven naar 2014.

Waarom Frankrijk niet wil meebetalen aan de sanering van de start- en landingsbaan is onduidelijk. Op de militaire basis bij Schinveld zijn 17 radarvliegtuigen gestationeerd.

Eindejaarsgedachte 2011

Het jaar 2011 is al voorbij. Op de eerste plaats wil het bestuur al onze leden en sympathisanten een gelukkig, voorspoedig en gezond 2012 toewensen.

Het afgelopen jaar stond na 5 jaren van rechtsgang in het teken van afhandeling Nimby-procedure Nadat de vereniging en enkele appelanten hun schadeclaims hadden ingediend kwam het ministerie van VROM, nu Infrastructuur en Milieu, I & M in februari van dat jaar met een aanbod. Na goede bestudering ook door onze adviseur prof Tak en enkele wijzigingen uit het aanbod, ging de vereniging akkoord met het voorstel. De appelanten daarentegen gingen niet akkoord en diende beroep in bij de Raad van State. Na behandeling van de zaak kregen deze een kleine tegemoetkoming van de door hen gemaakte kosten. Hiermee is de afhandeling van alléén de Nimby-procedure een feit.

Open stond nu de afhandeling van de zg Europese boete welke aan de appelanten wel waren toegekend maar aan de leden die ook aan het proces hebben deelgenomen nog niet. Ook is de vereniging van mening dat er bij de reactivering van het vliegveld van veel te lage geluidsnormen is uitgegaan. En met de bomenkap in 2006 een ernstige toename van geluid heeft plaats gevonden. Wij spreken hierbij van een nieuwe situatie. Hierover diende de vereniging een verzoek voor een Passende Regeling in. Over deze punten heeft de vereniging beroep aangetekend bij het ministerie van I & M en na een hoorzitting op 13 oktober werd de belofte gedaan dat het besluit hierover vóór de jaarwisseling bekend zou zijn. Daags voor kerst kwam het besluit over de Europese boete waarin vermeld dat: 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaard werd, 2. De bezwaren ongegrond en 3. De beslissing van 26 juli gehandhaafd blijft. Hiertegen zullen wij beroep aantekenen. Wat betreft de Passende Regeling gaf het ministerie aan meer tijd nodig te hebben.

Naar aanleiding van de ingediende motie Jansen en Nepperus in de Tweede Kamer over een geluidsreductie met 35% per 1 januari 2012 organiseerde de vereniging een petitieactie. Hiervan werden in twee weken tijd meer dan 1000 petitie ingediend. Deze werden op 20 december aan de vaste Kamercommissie van I & M aangeboden. Op 22 december werd er een Algemeen Overleg gehouden over bovenstaande motie. Hierbij waren ALLE partijen aanwezig en legde de minister van Defensie het vuur na aan de schenen. Deze beloofde nu aan te geven hoe hij dacht dat de 35 % geluidsreductie gehaald werd. Eind januari 2012 zal hier een Voortgezet Algemeen Overleg volgen.

Maar toch moeten wij vaststellen dat er nog steeds gevlogen wordt en daarom startte wij, zoals vorig jaar beloofd, een civiele procedure met een van onze bestuursleden. Hiervan vond de zitting plaats op 21 november 2011. Hiervan is ook inmiddels een uitspraak gedaan “niet ontvankelijk” waaruit blijkt dat de rechter niet de courage had om het invliegverbod inwerking te stellen. Hiertegen zullen wij in beroep gaan.

Ook kreeg de vereniging te maken met een zeer droevig feit. Op 13 december ontvingen wij het bericht dat een van onze strijders van het eerste uur was overleden Harry Dela Haije. Met zijn kennis van zaken zowel wat historie betreft als zijn kundigheid op het gebied van geluid heeft hij willen opkomen voor burgers van Schinveld. Hij was onze luchtvaartdeskundige. Tijdens de bezetting van het bos in 2006 was hij onze grijze GroenFronter op de grond. Wij verliezen met hem een goede vriend en kundig medestrijder. Wij wensen Fiel, Denise en Marco veel sterkte toe.

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen wij vaststellen dat het een goed jaar geweest is voor onze vereniging en haar leden. Wij onderhouden regelmatig goede contacten met Groen Front. Zij zullen naar aanleiding van de uitlating van de minister over een verdere bomenkap begin 2012 weer boomhut bouwdemonstraties houden waarbij wij hopen op uw aanwezigheid. En wij blijven actief in de Commissie Awacs Limburg. Maar wij zijn er nog niet De inzet van u als burger, de gemeente Onderbanken en onze vereniging hebben geleid tot datgene wat menig burger zich niet had kunnen voorstellen Met de schadevergoeding van VROM in onze kas kunnen wij vooruit maar uw steun blijft noodzakelijk en belangrijk ook in 2012. Blijf ons steunen en blijf lid door € 10,00 over te maken op onze rekening 57.43.98.619.

Bij voorbaat onze hartelijke dank

Jac Fijnaut voorzitter

Kamer dreigt luchtruimt voor Awacs-vliegtuigen te sluiten

"AWACS-toestel van de NAVO bij Geilenkirchen | Obskurantist / Flickr / Creative Commons 2.0

“AWACS-toestel van de NAVO bij Geilenkirchen | Obskurantist / Flickr / Creative Commons 2.0

AWACS-toestel van de NAVO bij Geilenkirchen

De Tweede Kamer dreigt het luchtruim voor overvliegende AWACS-vliegtuigen te sluiten. In Nederland vliegen deze radarvliegtuigen geregeld over, tot grote ergernis van bewoners van Zuidoost-Limburg. Ze stijgen op van de nabijgelegen NAVO-basis Geilenkirchen in Duitsland en veroorzaken hinder als stank en geluidsoverlast.

Volgens PvdA, PVV, SP en GroenLinks is het duidelijk dat de afspraken die gemaakt zijn, niet worden nageleefd. De overlast moet per 1 januari met 35 procent teruggedrongen zijn. Het ziet er naar uit dat dit niet gaat gebeuren.

Gepiepeld

Richard de Mos van de PVV zegt: “We zijn lang genoeg gepiepeld, laten we opkomen voor de Limburgse belangen en de tanden van de Nederlandse leeuw laten zien.”

SP’er Paulus Jansen vindt dat de Tweede Kamer 31 jaar lang aan het lijntje is gehouden. “Als de minister de vliegtuigen nu niet stopt, krijgt hij met mij te maken. Ik kan de mensen die daar wonen anders niet meer onder ogen zien.”

Rigoureus

Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks noemt de maatregel “rigoureus”, maar “noodzakelijk”. Zij wil ook dat het bos dat indertijd is gekapt aan de Nederlandse kant van de basis, zo snel mogelijk wordt teruggeplant.

De Tweede Kamer debatteert morgen over de kwestie met minister Hillen van Defensie.

Youtube kanaal

De vereniging STOP Awacs heeft een eigen youtube kanaal.

Hierop worden allerlei filmpjes verzameld die in de media zijn geweest. Van reportages van LOO-tv en L1 t/m het NOS journaal.

Ook zullen er op korte termijn zelf reportages worden gemaakt.

Het youtubekanaal kunt u vinden via : www.youtube.com/stopawacs