Auteursarchief: Nico Trommelen

Defensie laat meer bomen kappen bij vliegveld

DINSDAG 03 MEI 2016 | 15:48 | ANP
DEN HAAG (ANP) – In een Zuid-Limburgs bos moeten meer bomen worden gekapt wegens een nabijgelegen militair vliegveld in Duitsland. De te hoge bomen staan verspreid over 6,8 hectare van het bosgebied In de Roet, dat eigendom is van het ministerie van Defensie.

De bomen zijn een obstakel voor de AWACS-vliegtuigen die landen of opstijgen van de nabijgelegen NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Tien jaar geleden waren 6 hectare afgezaagd, wat tot protesten leidde. Daarna is er geen onderhoud meer gepleegd. De NAVO hamert echter op goed bosbeheer met het oog op de vliegveiligheid.

Defensie presenteerde dinsdag een onderhoudsplan voor het gebied waarvan de begroeiing laag moet blijven. Het ministerie wil niet alleen te hoge bomen kappen. Ook het ‘dichtgroeien’ van het bos wordt aangepakt, om te voorkomen dat zeldzame planten en dieren in de verdrukking komen.

Vertegenwoordigers van de actiegroep Stop AWACS willen de nieuwe kap onder geen voorwaarde toestaan. ,,Als Defensie doorzet, gaan we de bossen weer bezetten”, zei Nico Trommelen van de actiegroep. ,,Kap betekent dat de radarvliegtuigen nog lager kunnen vliegen, nog meer lawaai maken en meer brandstof kunnen lozen boven Schinveld en Brunssum. De bossen zijn onze geluidsbuffer.”

Stop AWACS vindt dat eerst de vliegbasis moet worden aangepakt. ,,De landingsbaan verleggen, en stillere motoren. En daar wil de NAVO niet aan”, aldus Trommelen.

Persbericht n.a.v. uitspraak Raad van State

Nadat de Raad van State op 23 maart al de Minister van Defensie had veroordeeld wegens de geluidsoverlast van de AWACS (zie persbericht 23 maart) heeft hij vandaag de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu veroordeeld wegens het niet behandelen van de schadeclaims van omwonenden. Geëist was een immateriële schade van € 1.500,- per jaar vanaf het begin van de overlast in de jaren tachtig voor ieder getroffen persoon.

De Raad van State vernietigt de weigering van de Staatssecretaris, waardoor deze verplicht is om binnen zes weken alsnog de claims in behandeling te nemen. Vast staat dat de aanvragen moeten worden behandeld van ruim 180 aanvragers en hun gezinsleden die de procedure aanspanden. Of nog anderen in procedure komen, is nog onduidelijk; dezen kunnen zich tot de vereniging wenden om informatie.
Voorts beraadt de vereniging zich op de wenselijkheid om in beide procedures op grond van het Verdrag van Aarhus op te treden als representatieve vereniging voor alle belanghebbenden.

“IK DOE NIETS OMDAT IK NIKS KAN”

“”Ik doe niets omdat ik niks kan””, was altijd het antwoord van de minister op de klachten veroorzaakt door de verouderde Awacs-toestellen. Al meer dan 36 jaar zijn de inwoners van deze regio en het milieu de slachtoffers van de Navo-basis in Geilenkirchen.

De vereniging Stop Awacs heeft tegen deze uitspraak steeds gestreden omdat zij het hiermee hartgrondig oneens is. Wij verwijten de minister zijn eenzijdige keuze t.b.v. de militaire basis zonder enige zorg voor de burgerbevolking.

In de recente uitspraak van de Raad van State heeft de vereniging gelijk gekregen, de minister zit volledig fout.

De Nederlandse Staat is autonoom over het luchtruim boven Nederland, zij alleen bepaalt wie wel en niet gebruik mogen maken van haar luchtruim.

Op de veelvuldige verzoeken van de veringing Stop Awacs het Nederlandse luchtruim te sluiten voor Awacstoestellen is nooit actie ondernomen door Den Haag.

Het niet sluiten van het luchtruim is volgens de RvS óók een daad en als zodanig moet de minister motiveren waarom hij voor deze optie kiest. Het voortdurend ongegrond verklaren van de bezwaren van de vereniging, is hiermee vernietigd.

Er loopt nog steeds de zaak over een passende regeling voor gedupeerde regiobewoners. De zaak is behandeld door de RvS maar een uitspraak is nog niet gedaan. Wij zien het terugfluiten van de minister en de vraag naar een schadevergoeding als twee zaken die met elkaar verweven zijn.

Opnieuw heeft de vereniging Stop Awacs een oproep gedaan om samen met onze regering rond de tafel te gaan zitten om via overleg tot een oplossing te komen.

De Finale

Dinsdag 23-02-2016, maakten 27 regiobewoners leden van Vereniging Stop Awacs een 12 uur lange reis naar de Raad van State in Den Haag. Doel was om hun eis, voor een passende regeling, kracht bij te zetten. Waarom wel compensatie, door de overheid, in en rond Meerssen (Maastricht-Aachen-Airport), Schiphol, bij overstromingen van de Maas en Groningen, rond Roermond (vliegveld Brüggen) en niet in Zuid-Limburg ?

De voorzitter van de bestuursrechtbank zag de bui al hangen en probeerde veelvuldig de spreektijd van de klagers te beperken, echter tevergeefs. Als je twee keer drie uur in een bus zit, mag je dan méér dan vijf minuten aandacht vragen? Is het dan niet redelijk dat je vraagtekens kunt zetten bij het feit of je wel serieus genomen wordt ? Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en aan kunnen geven hoezeer het dagelijks leven te lijden heeft onder de overlast door de Awacstoestellen en dat al meer dan 35 jaar.

Dat daarbij overlap ontstaat in de verklaringen van de gedupeerden is onvermijdelijk, de veroorzaker is immers ook dezelfde, bovendien stonden alle verklaringen vooraf op papier en moesten in drievoud overhandigd worden. Maar de vastberadenheid van de klagers is een reden tot lof, zij lieten zich op geen moment “de mond snoeren””. Tot slot waren er ,door de rechtbank, enkele kritische vragen aan de landsadvocaat over de gang van zaken rond alle eerdere afwijzingen, hierop moest hij, in alle wijsheid, het antwoord schuldig blijven. Wij hadden niets anders verwacht……….

Vooruitlopen op een uitspraak is koffiedikkijken want eerder bleek al dat het kan vriezen, het kan dooien. Het is de finale zaak en die is op uitstekende wijze voor het voetlicht gebracht door alle betrokkene regiobewoners.

Herdenking

Op zondag 10 januari is het 10 jaar geleden dat onze overheid met groot machtsvertoon startte met het ontruimen van het Schinveldse bos.

GroenFront en de vereniging Stop Awacs Overlast zullen op zondag 10 januari aanstaande om 15.00 uur in een korte plechtigheid het feit herdenken dat er 10 jaar geleden dankzij massaal verzet 14 ha bos is gered en 6 ha natuurschoon illegaal gekapt werd in opdracht van de Awacsbasis en door het ministerie van VROM.

Deze plechtigheid zal gehouden worden bij de oude beuk welke midden in het bos staat. Het is een herdenking maar ook een waarschuwing tegen verdere afbreuk van ons leefklimaat. Want de overlast is ondanks vele beloften en de klimaattop in Parijs nog steeds enorm, ongezond en schadelijk aanwezig!