Beste Mensen

https://petities.nl/petitions/gf-schinveld-stopt-awacs?locale=nl

Graag wijs ik jullie op een online petitie die in samenwerking met Groenfront tot stand is gekomen.
Deze kan vrij eenvoudig online ondertekend worden.
Deze wordt Dinsdag 12 December aangeboden aan de leden van de eerste en tweede kamer.

Aanleiding is een besluit wat momenteel in voorbereiding is bij het Ministerie van I&M en waterstaat
Deze wet zou 1 januari in werking moeten treden zoals de wet voorschrijft, maar dit gebeurd niet.
Volgens het ministerie zijn ze met deze wet nog wel een naar bezig.
Maar wij zitten er boven op, omdat deze zo genoemde AMvB verregaande gevolgen kan hebben..

 

Belangrijk. Het invoeren van klachten via internet.

Als u via internet de klachtenlijn invult, dient dit zorgvuldig te gebeuren.
Tegenwoordig moet ook een telefoonnummer ingevuld worden. De reden hiervan is dat er vaak foute gegevens ingevuld worden. Mocht dit gebeuren, belt een medewerk(st)er van de klachtenlijn u op. Dit scheelt hun namelijk een hoop puzzelwerk.
Als de gegevens niet kloppen, wordt de klacht niet in behandeling genomen als ze u niet kunnen bereiken.
Het is daarom van belang dat u het formulier dus goed invult. Iedere klacht is namelijk van harte welkom en het zou jammer zijn als uw klacht verloren gaat.

Werkgelegenheid en de Awacs basis

Naarmate de druk op de basis en regering, middels vonnissen van de Raad van State en Rechtbank, groter wordt om effectief geluid te reduceren en schade aan milieu en mens te beperken, horen we van politici dat de werkgelegenheid in gevaar komt.
Men verwijt dat aan de vereniging stop-awacs of mensen die tegen de geluid- en milieu terreur zijn, en dat is onzin. Leugens om ons in diskrediet te brengen en tweestrijd bij de bevolking te zaaien.
Want wat is de waarheid?
Het besluit om geen nieuwe motoren en vliegtuigen aan te schaffen is feitelijk genomen door de Navo met instemming van de Nederlandse regering en iedereen met een gezond verstand weet dan dat de basis dicht moet zodra de onderdelen op zijn van deze oude kisten en de slijtage te groot wordt!
Anders gezegd: de navo gooit de basis op termijn dicht en heeft haar medewerkers in civiele dienst (de militairen blijven werk elders behouden) niks meer te bieden.
Dat is triest en daarom ageert onze vereniging dan ook al lang voor vervangende werkgelegenheid. Bij ons staat de mens centraal!
Voor dit vervangend werk moet ook voldoende geld voorhanden zijn, daar alles wat op de basis gebeurt door u als belastingbetaler opgehoest wordt.
Alles is tax free voor de basis en daarmee betaalt de burger miljarden euri aan een achterhaald koude-oorlogsinstrument. Een basis die, sinds de val van de muur, strategisch fout ligt.
Vervangend werk dus regering, want de einddatum van de basis is in zicht omdat u weigert, welke verbetering dan ook, aan te brengen!
Zelfs het Navo-rapport Landum en Brown is terzijde geschoven, laat staan de vele gerechtelijke uitspraken.
Dat kan en mag niet langer, gezien de schade aan onze gezondheid, het belang van een veilige en schone leefomgeving voor onze kinderen en uit respect voor milieu en natuur!
Stop de awacs overlast en “‘ ja”‘voor vervangend werk, zo staan wij erin. Wij bedreigen geen banen!

Twee weken !!!

Na de klinkende overwinning bij de rechtbank Limburg op 6 september in Maastricht wordt het zaak de druk op Den Haag te verhogen, het is immers de eerste keer dat de vereniging gelijk krijgt van een burgerrechter. In het vonnis wordt geen datum genoemd waarop de betrokken ministeries met een reactie moeten komen. Er is alleen spraken van een “redelijke termijn”.

Onlangs heeft de overheid een rechtszaak verloren waarbij het ging om stikstofuitstoot. Daarin heeft de rechter bepaald dat er binnen twee weken een antwoord zou moeten komen. Overeenkomstig dit oordeel heeft professor Tak, in zijn brief aan de beide ministeries ook een termijn van 14 dagen genoemd. Nu hieraan niet voldaan, is volgt een reactie van de vereniging Stop Awacs.

Stopawacs wint Rechtszaak !

Billenkoek !!!

 

Die kreeg je niet alleen vroeger, de Rechtbank Limburg heeft in haar uitspraak van 6 september 2017 geen spaan heel gelaten van de argumentatie van de Ministeries van Defensie en Infrastructuur & Milieu.

De bewering van de landsadvocaat dat alles in het werk gesteld wordt om de overlast zoveel mogelijk te beperken is, volgens de rechters, niet waar. Het vliegen met een ander type vliegtuig of het sluiten van de bases wordt immers niet serieus overwogen , stelt de rechtbank. Ook is het toekennen van een compensatie voor geleden schades, door de 181 klagers, ten onrechte afgewezen. De motivatie van die weigering is beneden de maat. Ook de mogelijkheden van geluidsisolatie zijn onvoldoende belicht . Werk aan de winkel dus voor Den Haag. De volledige tekst van de uitspraak kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

 

 

Bomenkap in 2006 en in de toekomst.

Voor de Raad van State stonden op donderdag 7 september 2017 het ministerie van Defensie en eisers uit Brunssum/Onderbanken, voor de zoveelste keer, tegenover elkaar. Professor Tak las een lange lijst van vonnissen voor, allen in het voordeel van de slachtoffers van de Awacs-toestellen, zónder dat er consequenties aan verbonden waren voor de veroordeelde ministeries. Die leggen de uitspraken voortdurend naast zich neer en gaan in hoger beroep om zo tijd te rekken.

De gemeente Onderbanken, de vereniging Stop Awacs en het Milieunetwerk eisen dat het gekapte bos uit 2006 in ere hersteld wordt, immers die 6 hectare bomen sneuvelden als gevolg van een onrechtmatige daad. De rechters van de RvS vroegen zich af of nieuwe aanplant zinvol is als over een aantal jaren weer gekapt moet worden zoals de Nato-regeling dat lijkt te vragen. Want dat is waar de landsadvocaat op bleef hamer: de kap van alles in de funnel, wat hoger is dan 4 meter, wordt opgelegd door een hogere macht (lees de Nato). Over een dreigende nieuwe kap lopen de meningen uiteen: de Zuid-Limburgse vertegenwoordigers zijn ervan overtuigd dat de overheid weer, onder het mom van “‘bosonderhoud”, bomen gaat kappen. De landsadvocaat suggereerde dat geen eenzijdige maatregelen genomen worden, zoals destijds bij de NIMBY in 2006. Instemming van de weigerachtige gemeente Onderbanken is echter ook nu niet nodig. Uitspraak doet de RvS in 6 weken

Rutger van den Dool

Ter ere van onze helaas veel te jong overleden strijdgenoot Rutger van Groen Front! wordt aanstaande vrijdag ter nagedachtenis een kunstwerk onthuld.
Voor wie kan wees welkom bij deze herdenkingsbijeenkomst om 1700 uur in de Schinveldse bossen tegenover illegaal gekapt bos nabij vredeskapel.

Stop Awacs!