Werkgelegenheid en de Awacs basis

Naarmate de druk op de basis en regering, middels vonnissen van de Raad van State en Rechtbank, groter wordt om effectief geluid te reduceren en schade aan milieu en mens te beperken, horen we van politici dat de werkgelegenheid in gevaar komt.
Men verwijt dat aan de vereniging stop-awacs of mensen die tegen de geluid- en milieu terreur zijn, en dat is onzin. Leugens om ons in diskrediet te brengen en tweestrijd bij de bevolking te zaaien.
Want wat is de waarheid?
Het besluit om geen nieuwe motoren en vliegtuigen aan te schaffen is feitelijk genomen door de Navo met instemming van de Nederlandse regering en iedereen met een gezond verstand weet dan dat de basis dicht moet zodra de onderdelen op zijn van deze oude kisten en de slijtage te groot wordt!
Anders gezegd: de navo gooit de basis op termijn dicht en heeft haar medewerkers in civiele dienst (de militairen blijven werk elders behouden) niks meer te bieden.
Dat is triest en daarom ageert onze vereniging dan ook al lang voor vervangende werkgelegenheid. Bij ons staat de mens centraal!
Voor dit vervangend werk moet ook voldoende geld voorhanden zijn, daar alles wat op de basis gebeurt door u als belastingbetaler opgehoest wordt.
Alles is tax free voor de basis en daarmee betaalt de burger miljarden euri aan een achterhaald koude-oorlogsinstrument. Een basis die, sinds de val van de muur, strategisch fout ligt.
Vervangend werk dus regering, want de einddatum van de basis is in zicht omdat u weigert, welke verbetering dan ook, aan te brengen!
Zelfs het Navo-rapport Landum en Brown is terzijde geschoven, laat staan de vele gerechtelijke uitspraken.
Dat kan en mag niet langer, gezien de schade aan onze gezondheid, het belang van een veilige en schone leefomgeving voor onze kinderen en uit respect voor milieu en natuur!
Stop de awacs overlast en “‘ ja”‘voor vervangend werk, zo staan wij erin. Wij bedreigen geen banen!

Twee weken !!!

Na de klinkende overwinning bij de rechtbank Limburg op 6 september in Maastricht wordt het zaak de druk op Den Haag te verhogen, het is immers de eerste keer dat de vereniging gelijk krijgt van een burgerrechter. In het vonnis wordt geen datum genoemd waarop de betrokken ministeries met een reactie moeten komen. Er is alleen spraken van een “redelijke termijn”.

Onlangs heeft de overheid een rechtszaak verloren waarbij het ging om stikstofuitstoot. Daarin heeft de rechter bepaald dat er binnen twee weken een antwoord zou moeten komen. Overeenkomstig dit oordeel heeft professor Tak, in zijn brief aan de beide ministeries ook een termijn van 14 dagen genoemd. Nu hieraan niet voldaan, is volgt een reactie van de vereniging Stop Awacs.

Stopawacs wint Rechtszaak !

Billenkoek !!!

 

Die kreeg je niet alleen vroeger, de Rechtbank Limburg heeft in haar uitspraak van 6 september 2017 geen spaan heel gelaten van de argumentatie van de Ministeries van Defensie en Infrastructuur & Milieu.

De bewering van de landsadvocaat dat alles in het werk gesteld wordt om de overlast zoveel mogelijk te beperken is, volgens de rechters, niet waar. Het vliegen met een ander type vliegtuig of het sluiten van de bases wordt immers niet serieus overwogen , stelt de rechtbank. Ook is het toekennen van een compensatie voor geleden schades, door de 181 klagers, ten onrechte afgewezen. De motivatie van die weigering is beneden de maat. Ook de mogelijkheden van geluidsisolatie zijn onvoldoende belicht . Werk aan de winkel dus voor Den Haag. De volledige tekst van de uitspraak kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

 

 

Bomenkap in 2006 en in de toekomst.

Voor de Raad van State stonden op donderdag 7 september 2017 het ministerie van Defensie en eisers uit Brunssum/Onderbanken, voor de zoveelste keer, tegenover elkaar. Professor Tak las een lange lijst van vonnissen voor, allen in het voordeel van de slachtoffers van de Awacs-toestellen, zónder dat er consequenties aan verbonden waren voor de veroordeelde ministeries. Die leggen de uitspraken voortdurend naast zich neer en gaan in hoger beroep om zo tijd te rekken.

De gemeente Onderbanken, de vereniging Stop Awacs en het Milieunetwerk eisen dat het gekapte bos uit 2006 in ere hersteld wordt, immers die 6 hectare bomen sneuvelden als gevolg van een onrechtmatige daad. De rechters van de RvS vroegen zich af of nieuwe aanplant zinvol is als over een aantal jaren weer gekapt moet worden zoals de Nato-regeling dat lijkt te vragen. Want dat is waar de landsadvocaat op bleef hamer: de kap van alles in de funnel, wat hoger is dan 4 meter, wordt opgelegd door een hogere macht (lees de Nato). Over een dreigende nieuwe kap lopen de meningen uiteen: de Zuid-Limburgse vertegenwoordigers zijn ervan overtuigd dat de overheid weer, onder het mom van “‘bosonderhoud”, bomen gaat kappen. De landsadvocaat suggereerde dat geen eenzijdige maatregelen genomen worden, zoals destijds bij de NIMBY in 2006. Instemming van de weigerachtige gemeente Onderbanken is echter ook nu niet nodig. Uitspraak doet de RvS in 6 weken

Rutger van den Dool

Ter ere van onze helaas veel te jong overleden strijdgenoot Rutger van Groen Front! wordt aanstaande vrijdag ter nagedachtenis een kunstwerk onthuld.
Voor wie kan wees welkom bij deze herdenkingsbijeenkomst om 1700 uur in de Schinveldse bossen tegenover illegaal gekapt bos nabij vredeskapel.

Stop Awacs!

Weer meer klachten Awacs

Over 2016 zijn weer meer klachten ingediend over vluchten van en naar de Awacs-vliegbasis bij Schinveld. volgens de Cijfers van het Klachtenbureau Luchtverkeer laten een stijging zien van 5 procent.

In 2016 werden 14.147 klachten ingediend. Een jaar eerder waren dat er nog 13.439. Opvallend is de forse stijging van het aantal klagers. In 2016 grepen 335 de telefoon om de klachtenlijn te bellen, tegenover 242 het jaar daarvoor.

De meeste klachten kwamen ook in 2016 uit Onderbanken met name Schinveld . De Awacs-basis kan de stijging niet verklaren. Er waren vorig jaar minder vluchten en er is minder over de woonkernen gevlogen. Bovendien waren er minder vluchten buiten de gebruikelijke uren, zegt woordvoerder André Bongers. Wel waren er wat meer doorstarts van vliegtuigen die terugkeerden van missies.

Het is makkelijk te verklaren , de vliegtuigen vliegen lager over de woonkern.
De Basis verteld alleen maar leugens omtrent de Missies, vaak stijgen de vliegtuigen op en beginnen hun oefenrondjes zonder op missie te zijn geweest.

De aap uit de mouw

In de radio-uitzending van 3 december 2016 in het Radio 1 journaal van 09.00 uur komt de heer Peter Wijminga, defensie expert bij het Haags centrum voor strategische studies aan het woord over het onderwerp “Een Europese legermacht. Hij wijst hier op de soevereiniteit van de landen en de industrieel belangen en haalt daarbij als voorbeeld de AWACS basis in Geilenkirchen aan. Ook hij stelt dat de oude vliegtuigen enorm veel lawaai maken en de motoren vervangen zouden moeten worden en dit nog altijd niet gebeurd is. Hij wijst daarbij op de onenigheid tussen de landen Amerika, Engeland en Frankrijk die het maar niet eens worden over wie deze motoren zou moeten leveren. Zo worden de burgers al jarenlang op een onverantwoorde wijze belast met de enorme geluidsoverlast en zijn de dupe ten gevolge van het onvolwassen gesteggel tussen genoemde landen. Onze regering die hier zeker van op de hoogte moet zijn kijkt toe en de burgers strijden al 38 jaren om de belofte dat de overlast zal verminderen wordt waargemaakt.