Eindejaarsgedachte 2011

Het jaar 2011 is al voorbij. Op de eerste plaats wil het bestuur al onze leden en sympathisanten een gelukkig, voorspoedig en gezond 2012 toewensen.

Het afgelopen jaar stond na 5 jaren van rechtsgang in het teken van afhandeling Nimby-procedure Nadat de vereniging en enkele appelanten hun schadeclaims hadden ingediend kwam het ministerie van VROM, nu Infrastructuur en Milieu, I & M in februari van dat jaar met een aanbod. Na goede bestudering ook door onze adviseur prof Tak en enkele wijzigingen uit het aanbod, ging de vereniging akkoord met het voorstel. De appelanten daarentegen gingen niet akkoord en diende beroep in bij de Raad van State. Na behandeling van de zaak kregen deze een kleine tegemoetkoming van de door hen gemaakte kosten. Hiermee is de afhandeling van alléén de Nimby-procedure een feit.

Open stond nu de afhandeling van de zg Europese boete welke aan de appelanten wel waren toegekend maar aan de leden die ook aan het proces hebben deelgenomen nog niet. Ook is de vereniging van mening dat er bij de reactivering van het vliegveld van veel te lage geluidsnormen is uitgegaan. En met de bomenkap in 2006 een ernstige toename van geluid heeft plaats gevonden. Wij spreken hierbij van een nieuwe situatie. Hierover diende de vereniging een verzoek voor een Passende Regeling in. Over deze punten heeft de vereniging beroep aangetekend bij het ministerie van I & M en na een hoorzitting op 13 oktober werd de belofte gedaan dat het besluit hierover vóór de jaarwisseling bekend zou zijn. Daags voor kerst kwam het besluit over de Europese boete waarin vermeld dat: 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaard werd, 2. De bezwaren ongegrond en 3. De beslissing van 26 juli gehandhaafd blijft. Hiertegen zullen wij beroep aantekenen. Wat betreft de Passende Regeling gaf het ministerie aan meer tijd nodig te hebben.

Naar aanleiding van de ingediende motie Jansen en Nepperus in de Tweede Kamer over een geluidsreductie met 35% per 1 januari 2012 organiseerde de vereniging een petitieactie. Hiervan werden in twee weken tijd meer dan 1000 petitie ingediend. Deze werden op 20 december aan de vaste Kamercommissie van I & M aangeboden. Op 22 december werd er een Algemeen Overleg gehouden over bovenstaande motie. Hierbij waren ALLE partijen aanwezig en legde de minister van Defensie het vuur na aan de schenen. Deze beloofde nu aan te geven hoe hij dacht dat de 35 % geluidsreductie gehaald werd. Eind januari 2012 zal hier een Voortgezet Algemeen Overleg volgen.

Maar toch moeten wij vaststellen dat er nog steeds gevlogen wordt en daarom startte wij, zoals vorig jaar beloofd, een civiele procedure met een van onze bestuursleden. Hiervan vond de zitting plaats op 21 november 2011. Hiervan is ook inmiddels een uitspraak gedaan “niet ontvankelijk” waaruit blijkt dat de rechter niet de courage had om het invliegverbod inwerking te stellen. Hiertegen zullen wij in beroep gaan.

Ook kreeg de vereniging te maken met een zeer droevig feit. Op 13 december ontvingen wij het bericht dat een van onze strijders van het eerste uur was overleden Harry Dela Haije. Met zijn kennis van zaken zowel wat historie betreft als zijn kundigheid op het gebied van geluid heeft hij willen opkomen voor burgers van Schinveld. Hij was onze luchtvaartdeskundige. Tijdens de bezetting van het bos in 2006 was hij onze grijze GroenFronter op de grond. Wij verliezen met hem een goede vriend en kundig medestrijder. Wij wensen Fiel, Denise en Marco veel sterkte toe.

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen wij vaststellen dat het een goed jaar geweest is voor onze vereniging en haar leden. Wij onderhouden regelmatig goede contacten met Groen Front. Zij zullen naar aanleiding van de uitlating van de minister over een verdere bomenkap begin 2012 weer boomhut bouwdemonstraties houden waarbij wij hopen op uw aanwezigheid. En wij blijven actief in de Commissie Awacs Limburg. Maar wij zijn er nog niet De inzet van u als burger, de gemeente Onderbanken en onze vereniging hebben geleid tot datgene wat menig burger zich niet had kunnen voorstellen Met de schadevergoeding van VROM in onze kas kunnen wij vooruit maar uw steun blijft noodzakelijk en belangrijk ook in 2012. Blijf ons steunen en blijf lid door € 10,00 over te maken op onze rekening 57.43.98.619.

Bij voorbaat onze hartelijke dank

Jac Fijnaut voorzitter