Overleg bij I&M (Den Haag) op 11-11-2011

Op 11-11-2011 trok een, 4 man sterke delegatie van bestuursleden van Stop Awacs,  bijgestaan door Prof.mr Tak, naar Den Haag om toelichting te geven op haar bezwaren m.b.t. boetes voor overschrijding van termijnen en het verzoek tot het instellen van “passende regeling”.  Dit laatste houdt de eis van de vereniging in, dat alle bezwaarmakers tegen de illegale kap en die de vereniging gemachtigd hebben, een financiële vergoeding krijgen. De passende regeling geldt voor een groot deel van de bevolking,  en is een vergoeding voor de geleden overlast en schade.

Op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toonde mr. Tak in zijn betoog aan, dat de hoogste rechtsinstantie maatgevend is. Dus niet de Raad van State maar het Europees Hof.

Dit Hof is duidelijk in het moment waarop die boete ingaat, hoe lang die duurt en hoe hoog de boete is als de overheid haar eigen termijnen aan haar laars lapt.

Daarna stond de passende regeling op de agenda.

Jac Fijnaut deed namens de vereniging verslag van de ellende die de bevolking dagelijks over haar hoofd uitgestort krijgt vanaf de reactivering in de jaren ’80 en dat de situatie sinds dat jaar alleen voortdurend verslechterd is. Ook vanuit het Ministerie was er  lof voor de duidelijkheid van zijn opsomming, er waren dan ook geen vragen meer.

Mr. Tak wees erop dat de vraag om een passende regeling tevens een aanbod van de vereniging was om hierover, in alle redelijkheid,  in onderling overleg te reden. De vereniging Stop Awacs noemde hij daarbij een unieke mogelijkheid voor de overheid om met een representatieve vertegenwoordiging van de slachtoffers in overleg te kunnen treden.

Over drie weken ontvangt de vereniging een verslag van de bijeenkomst waarna zij één week tijd krijgt om inhoudelijk te reageren. Afgesproken werd tenslotte dat het Ministerie nog vóór de feestdagen een uitspraak zal doen over beide zaken.

Ton Laeven